Veel gestelde vragen

 • Onze dominee gaat binnenkort met emeritaat, wat moet de VSE weten?

  Antwoord:

  In elke situatie van emeritering dient de kerk een formele aanvraag tot uitkering in te dienen. Emeritering gebeurt middels een classisbesluit. Een afschrift van dit besluit kan met de aanvraag worden gezonden aan VSE. Na berekening en controle door het bestuur volgt zo spoedig mogelijk opgave over hoogte en ingangsdatum van uitkering.

 • Onze predikant is ziek, wanneer krijgen wij als kerk met de VSE te maken?

  Antwoord:

  Bij de aanvang van de ziekteperiode dient een ziekmelding te worden gedaan bij Steunpunt Kerkenwerk. Samen met een ARBO instantie verzorgt SKW het eerste ziektejaar de begeleiding om terugkeer in werk waar mogelijk te bevorderen. Indien de ziekteperiode langer aanhoudt dan een jaar kan, onder bepaalde voorwaarden, een uitkering worden aangevraagd bij VSE.


  Als nog niet wordt overgegaan tot emeritering omdat naar verwachting de predikant verder zal herstellen, kan na het eerste jaar uitkering worden aangevraagd met verzoek tot vrijstelling van de emeriteringsvoorwaarde.


  Het % arbeidsongeschiktheid wordt door de ARBO instantie en de verzekeraar vastgesteld. De uitkering van VSE is in principe gelijk aan hetgeen ontvangen wordt van de verzekeraar.

 • Is VSE te vergelijken met een pensioenfonds?

  Antwoord:

  VSE is geen pensioenfonds maar een egalisatievoorziening voor kerken. Middels een omslagstelsel wordt een quotum per ziel aan kerken gevraagd om in de gevraagde uitkeringen te kunnen voorzien.Daarnaast wordt met het quotum een reserve opgebouwd als buffer voor de toekomstig te verwachten betalingen.


  Per 2015 wordt met een verhoogd tempo de reserve opgebouwd om ook in de toekomst voldoende in kas te hebben. Het besluit hierover leest u achter deze link.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55