21 april 2015 - Gevraagd! Kandidaat voor onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht VSE houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Binnen de Raad van Toezicht bestaat een vacature. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad is er behoefte aan versterking met een kandidaat die vanuit zijn of haar praktijk deskundig is op het gebied van beleggingen in het kader van oudedagsvoorzieningen.

Leden van de Raad van Toezicht (RvT) dienen te beschikken over o.a.:

·      strategisch inzicht;

·      een analytisch en kritisch vermogen;

·      het vermogen om beleid op afstand te toetsen;

·      algemene toezichthoudende kwaliteiten, en daarbij een juist evenwicht kunnen

hanteren tussen toezicht houden op en het klankbord zijn voor het bestuur;

·      een betrokken houding ten aanzien van het ambt van predikant en de

verantwoordelijkheid van de kerken voor een voorziening in geval van

emeritering en arbeidsongeschiktheid van de predikant;

·      aanvullende specifieke deskundigheid op één of meerdere van de volgende

aandachtsgebieden:

            I.    het besturen van een organisatie;

          II.    relevante wet- en regelgeving ten aanzien van oudedagsvoorzieningen

en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen;

        III.    pensioenregelingen en -soorten en arbeidsongeschiktheidsregelingen;

         IV.    financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering,

beleggingen, actuariële principes en herverzekering

           V.    administratieve organisatie en interne controle;

         VI.    communicatie;

 

Belangstellenden die voor deze RvT-functie in aanmerking willen komen, worden gevraagd contact te zoeken met de VSE.

 

Verwacht wordt dat een lid van de RvT voldoende beschikbaar is om zijn taak

naar behoren te vervullen. Leden van de Raad ontvangen geen vergoeding voor

de werkzaamheden. Wel is er recht op een vergoeding van de onkosten die in het kader van de functie worden gemaakt.

Belangstellenden - evenals zij die de aandacht willen vestigen op kandidaten - worden uitgenodigd zich vóór 10 mei te melden bij het VSE-secretariaat,

Postbus 499, 8000 AL ZWOLLE of vse@gbouw.nl.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Raad, de heer M.J.G.M. Holsappel via 06-46160331.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55