01 april 2014 - VSE gaat met eindrapport toekomst emeritaatvoorziening predikanten het land in.

Het aanbrengen van een knip in het financieringssysteem per 1 januari 2015 en het af-financieren van het huidige tekort in 25 jaar vormt de kern van het oplossingsvoorstel voor het dreigende tekort aan financiële middelen voor de oudedagvoorziening van GKv-predikanten. Dit blijkt uit de recent uitgebrachte eindrapportage van de VSE die in nauw overleg met haar Raad van Toezicht en een klankbordgroep is uitgebracht. Vanaf 2015 betekent dit een quotum van € 52 per ziel/jaar welke jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie (een verhoging van € 18 ten opzichte van het huidige quotum). Met deze boodschap gaat VSE in mei het land in.

 
Aanleiding voor het onderzoek waren diverse ontwikkelingen in kerk en samenleving die in de kern een grote bedreiging vormen voor de toekomst van het huidige kerkelijk emeritaatssysteem en daarmee de oudedagvoorziening van GKv-predikanten. Dat beeld wordt bevestigd door berekeningen van een actuarieel bureau, Triple-A. Daaruit blijkt dat uitgaande van de huidige situatie over 30 jaar volledig is ingeteerd op het vermogen. Zonder maatregelen is vanaf dat moment € 110 per ziel/jaar (prijspeil 2046) nodig om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 
Aanbevelingen
Om een financieel tekort in de toekomst te voorkomen doet de VSE in het rapport diverse aanbevelingen. Daarbij gaat zij in op door de kerken gestelde vragen en baseert zij zich op de berekeningen van actuarieel bureau Triple-A. Dit bureau rekende voor dat, om een nihil vermogen te voorkomen, de huidige bijdrage per ziel nu al 41 euro moet zijn. Daarmee zijn de tekorten echter nog niet aangepakt. Daarom adviseert VSE niet alleen een quotumverhoging maar ook een aanpassing in de wijze van financiering. De zes aanbevelingen van de werkgroep zijn: 1) Breng per 1 januari 2015 een knip aan tussen toekomstige opbouw (kapitaaldekking) en het verleden; 2) kies voor eigen beheer, via vereniging VSE, en daarmee voor  buffervorming volgens de principes van kapitaaldekking op basis van toekomstige ambtsjaren van predikanten; 3) overweeg op een later moment een overstap naar pensioenfonds PFZW indien betreffende pensioenregeling dichter bij de uitgangspunten en kosten van het huidige VSE-systeem komt, 4) kies voor het wegwerken van de tekorten uit het verleden voor een affinancieringstermijn van 25 jaar; 5) hanteer een quotum van 52 euro per ziel per jaar, jaarlijks geïndexeerd met de inflatie-index en 6) herijk het beleid na 5 jaar op basis van dan actuele cijfers. 
 
Besluitvorming
Het rapport is onlangs voorgelegd aan de kerken voor bespreking. Die bespreking gebeurt in mei, op vijf regioavonden voor de kerken. Besluitvorming vindt plaats tijdens een extra ledenvergadering in september. Meer informatie over de regio-avonden en het volledige rapport zijn te vinden op www.gkv-vse.nl. 
 
Betrokkenheid
Het onderzoek is uitgevoerd door vereniging VSE, met instemming van haar Raad van Toezicht,en ondersteuning van een klankbordgroep  bestaande uit Steunpunt Kerkenwerk, Predikantenvereniging|CGMV, deputaten Financiën en Beheer en enkele vertegenwoordigers uit de kerken.
 

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55